Уурхайн талбайн хилийг тогтоож, байнгын шав тэмдэг тавьсан акт