RASTER DATABASE

Татаж авах

could-services

VECTOR DATABASE

Татаж авах

ПРОГРАММ

Татаж авах

technology

ДАТА ТАТАХ

Ил уурхай дээр байх ёстой бичиг баримтын жагсаалтыг тус бүрд нь хэрхэн бүрдүүлэх талаар нарийн мэдээллийг заавраар хүргэж байна

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 2020-12-21
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 2020-12-21
Сум орон нутгийн эдэлбэр газар
Түгээмэл тархацтай тусгай зөвшөөрөл
Бусад хориглосон талбай Ус, усны эх, Ойн сав газар
Нөөцөд авсан газар
Бичил уурхайн талбай
Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар
Улсын төсвийн геосудалгааны талбай
Стратегийн орд газар
Хүчинтэй тусгай зөвшөөрөл 2020-10-12
Монгол орны замын сүлжээ (шороон, олон улсын, орон нутгийн)

Монгол орны DEM файл
1:100000 масштабын Топо зураг эх файл-MN
1:100000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-MN
1:200000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-MN
1:200000 масштабын Топо зураг эх файл-MN
1:500000 масштабын Топо зураг эх файл-MN
1:500000 масштабын Топо зураг эх файл-MN
1:500000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-MN
1:500000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-MN
1:500000 масштабын Топо зураг эх файл-RU
1:500000 масштабын Топо зураг эх файл-RU
1:500000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-RU
1:500000 масштабын Топо зураг холболт хийсэн-RU
Улаанбаатар хотын кадастрын зураг
Улаанбаатар хотын кадастрын зураг
Улаанбаатар хот 1:50000 масштабтай зураг
Улаанбаатар хот 1:50000 масштабтай зураг
Улаанбаатар хот 1:25000 масштабтай зураг
Улаанбаатар хот 1:25000 масштабтай зураг

Уул уурхайн график зураг бичиг баримт томъёолсон тэмдэглэгээг гүйцэтгэх дүрэм 6302-4 стандарт
Уул уурхайн график зураг бичиг баримт томъёолсон тэмдэглэгээг гүйцэтгэх дүрэм 6302-4 стандарт
Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий шаардлага 5918 стандарт
Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий шаардлага 5918 стандарт
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий шаардлага 5917 стандарт
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий шаардлага 5917 стандарт
Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт хадгалалт 5916 стандарт
Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт хадгалалт 5916 стандарт
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллгаагаар эвдэрсэн газрын ангилал 5915 стандарт
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллгаагаар эвдэрсэн газрын ангилал 5915 стандарт
Байгаль орчин Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт нэр томъёо тодорхойлолт 5914 стандарт
Хөрсний чанар Хөрс бохирдуулагч бодис элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 5850 стандарт
Хөрсний чанар Хөрс бохирдуулагч бодис элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 5850 стандарт
Ашигт малтмалын биет ба түүний тогтоцыг дүрслэх томъёолсон тэмдэглэгээ 6302-8 стандарт
Ашигт малтмалын биет ба түүний тогтоцыг дүрслэх томъёолсон тэмдэглэгээ 6302-8 стандарт
Уул уурхайн Үйлдвэрлэл-техникийн зориулалттай обьектуудын зургийн томъёолсон тэмдэглэгээ 6302-7 стандарт
Уул уурхайн Үйлдвэрлэл-техникийн зориулалттай обьектуудын зургийн томъёолсон тэмдэглэгээ 6302-7 стандарт
Уулын малталтуудын томъёолсон тэмдэглэгээ 6302-6 стандарт
Уулын малталтуудын томъёолсон тэмдэглэгээ 6302-6 стандарт
Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн газрын гадаргуугийн байр байдлын зургийн томъёолсон тэмдэглэгээ 6302-5 стандарт
Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн газрын гадаргуугийн байр байдлын зургийн томъёолсон тэмдэглэгээ 6302-5 стандарт
Уул уурхайн обьектуудын элементүүдийг дүрслэх арга 6302-3 стандарт
Уул уурхайн обьектуудын элементүүдийг дүрслэх арга 6302-3 стандарт

Golden software Surfer V19
Golden software Surfer V19
Rocworks V16
Rocworks V16
Foxit Phantom PDF business
Foxit Phantom PDF business
Golden software starter V5
Golden software starter V5
Global mapper 22.1
Global mapper 22.1
Envi 5.3
Envi 5.3
Adove Photoshop 2021
Adove Photoshop 2021
Micromine 11.04
Micromine 11.04
ABBYY finereader 15
ABBYY finereader 15